As well as buy adipex in best store in USA.

          am      logoNEW                    VĮ VALSTYBINIŲ MIŠKŲ URĖDIJOS RADVILIŠKIO REGIONINIS PADALINYS

Saugomos teritorijos steigiamos siekiant išsaugoti gamtos ir kultūros paveldo teritorinius kompleksus ir objektus (vertybes), kraštovaizdžio ir biologinę įvairovę, užtikrinti kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą, gamtos išteklių subalansuotą naudojimą ir atkūrimą, sudaryti sąlygas pažintiniam turizmui, moksliniams tyrimams ir aplinkos būklės stebėjimams, propaguoti gamtos ir kultūros paveldo teritorinius kompleksus ir objektus (vertybes).
Saugomų gamtinių teritorijų apskaitą, apsaugą bei tvarkymą reglamentuoja Saugomų teritorijų įstatymas (2001-12-04. nauja redakcija). Aplinkos apsaugos. Nekilnojamų kultūros vertybių apsaugos, Miškų. Teritorijų planavimo. Statybos bei kiti įstatymai, saugomų teritorijų nuostatai, saugomų teritorijų planavimo dokumentai, saugomų teritorijų, jų zonų. teritorijos dalių ar paveldo objektų tipiniai ir (ar) individualūs apsaugos, taip pat saugomų teritorijų regioniniai architektūriniai reglamentai, apsaugos sutartys.
Saugomos teritorijos, išskyrus kultūros paveldo objektus, registruojamos Saugomų teritorijų valstybės kadastre (atsakingas tvarkytojas - Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos). Kultūros paveldo objektai registruojami, įrašant juos į Nekilnojamų kultūros vertybių registrą (atsakingas tvarkytojas - Kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamentas).
Vertingiausi paveldo objektai skelbiami gamtos arba kultūros paminklais. Gamtos ir kultūros paminklais juos skelbia Vyriausybė savo įgaliotos institucijos teikimu.
Draustiniai - saugomos teritorijos, įsteigtos išsaugoti moksliniu bei pažintiniu požiūriu vertingas gamtos ir (ar) kultūros vietoves, jose esančius gamtos ir kultūros paveldo teritorinius kompleksus ir objektus (vertybes), kraštovaizdžio ir biologinę įvairovę bei gamtinį fondą. Šiose teritorijose esančių vertybių išsaugojimas užtikrinamas nenutraukiant jose ūkinės veiklos.
Draustinių apsaugos ir tvarkymo ypatumus nustato Saugomų teritorijų įstatymas. Vyriausybės patvirtinti Draustinių nuostatai, kiti Saugomų teritorijų įstatymo 5 straipsnyje nurodyti veiklos saugomose teritorijoje reglamentavimo dokumentai. Draustiniuose neleidžiama veikla, galinti pakenkti saugomiems kompleksams bei objektams (vertybėms).
Paveldo objektai - atskiri arba tankias grupes sudarantys gamtos ir kultūros paveldo objektai - kraštovaizdžio elementai, kuriems dėl jų vertės teisės aktais nustatytas specialus apsaugos ir naudojimo režimas.
Paveldo objektų apsaugos ir tvarkymo ypatumus nustato Saugomų teritorijų įstatymas. Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymas, paveldo objektų nuostatai, nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos reglamentai.
Paveldo objektų teritorijose draudžiama: naikinti ir žaloti paveldo objektus ar jų vertės požymius; kasti, arti žemę, perkelti į kitą vietą riedulius, išskyrus atvejus, jei šie darbai susiję su paveldo objektų eksponavimu, naudojimu ar tvarkymu; statyti statinius, nesusijusius su paveldo objektų eksponavimu ar tvarkymu.
Pagal saugomų vertybių pobūdį urėdijos teritorijoje išskirti valstybiniai draustiniai skirstomi į gamtinius (Sulinkių ornitologinis, Radvilonių ir Strazdynės botaniniai. Liepinės pedologinis. Šušvės hidrografinis, Liepiškių ir Praviršulio tyrelio botaniniai-zoologiniai) ir kompleksinius (Daugyvenės ir Gomertos kraštovaizdžio), kurių bendras plotas sudaro 7271 ha arba 17,5 % urėdijos miškų teritorijos ploto. Net 7 iš jų įsteigti 1992 metais. Liepinės pedologinis - 1988 m., o Praviršulio tyrelio botaninis-zoologinis net 1969 metais. Jokie kompleksiniai tyrimai juose nevykdyti (bent iki 1997 m.), tik seniausiame - Praviršulio tyrelio botaniniame-zoologiniame draustinyje panašūs darbai buvo atlikti Gamtos apsaugos komiteto užsakymu.
1969 m. Radviliškio rajono savivaldybės užsakymu atlikti pradiniai biologinės įvairoves tyrimai vertingose savivaldybės teritorijose.
Be valstybinių draustinių, urėdijos saugomoms teritorijoms priskiriami miško genetiniai draustiniai, paveldo objektai, atkuriamosios apsaugos prioriteto ir ekologinės apsaugos prioriteto teritorijos (4234 ha). Bendras miškų teritorijos plotas saugomose teritorijose sudaro per 11505 ha arba 27.7 % visų urėdijos miškų ploto (šalyje - 33.8 %).

Šrifto dydis

A- A A+
lt LT en EN de DE

FSCY9eLcZ

VĮ Valstybinių miškų urėdijos
Radviliškio regioninis padalinys
Šiaulių g. 31, Radviliškis
Tel.: 8-422-61510
Faks.: 8-422-61511
Mob. Tel.: 8-603-76610
El. paštas: radviliskis@vivmu.lt
Kodas: 132340880
PVM mok. k. LT323408811
 
"Swedbank" AB
A/S LT547300010153812760

Darbo laikas:

I, II. III. IV  - 8.00- 17.00

V   -   8.00 - 15.45

Pietų pertrauka - 12.00- 12.45

Paieška